ab Samstag

德汉词典

从星期六开始。从周六开始。
starting from Saturday