ab Freitag

德汉词典

从星期五开始。从周五开始。
starting from Friday